Obrázek Domestos Aroma Lux White Rose & Tea Tree Oil tuhý WC blok 3 x 55g

Domestos Aroma Lux White Rose & Tea Tree Oil tuhý WC blok 3 x 55g

Art. č.: 82-347826
194,90 Kč
1 kg 1 181,21 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

NEBEZPEČÍ

Domestos Aroma Lux White rose & Tea Tree Oil tuhý WC blok: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, dodecyl sulfát sodný, linalool, geraniol, 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, l-p-mentha-1,8-dien-2-on.

Podobné produkty

 • Obrázek Ecover WC čistič s vůní jehličí a máty.

  Ecover WC čistič s vůní jehličí a máty.

  Ecover
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč
 • Obrázek Domestos Aroma Lux Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok 3 x 55g

  Domestos Aroma Lux Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok 3 x 55g

  Domestos
  • 165 g
  194,90 Kč
  1 kg 1 181,21 Kč
 • Obrázek Ecover WC čistič s vůní Oceán.

  Ecover WC čistič s vůní Oceán.

  Ecover
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč