Obrázek Domestos Aroma Lux Hibiscus Oil & Wild Berries tuhý WC blok 3 x 55g

Domestos Aroma Lux Hibiscus Oil & Wild Berries tuhý WC blok 3 x 55g

Art. č.: 82-347827
99,90 Kč
1 kg 605,45 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

NEBEZPEČÍ

Domestos Aroma Lux Hibiscus Oil & Wild Berries tuhý WC blok: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje linalool, limonen, 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, dodecyl sulfát sodný.

Podobné produkty