Obrázek Bref Color Aktiv Eucalyptus tuhý WC blok 3 x 50g

Bref Color Aktiv Eucalyptus tuhý WC blok 3 x 50g

Bref
  • 150 g
Art. č.: 82-326212
149,90 Kč
1 kg 999,33 Kč

Nebezpečí

BREF COLOR AKTIV EUCALYPTUS. Tuhý WC blok. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty