Obrázek Sanytol Odstraňovač skvrn dezinfekce 450g

Sanytol Odstraňovač skvrn dezinfekce 450g

Sanytol
  • 450 g
Art. č.: 82-300714
199,90 Kč
1 kg 444,22 Kč

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). Dodržujte pokyny k použití. Respektujte podmínky použití produktu (koncentrace, doba kontaktu, teplota atd.). Produkty byly testovány na neobalený a obalený virus, včetně kmenů Coronavirus 229E (reprezentativní kmen ohniska koronaviru) a chřipky A (reprezentativní kmen ohniska chřipky H1N1). Před použitím si přečtěte štítek. Vyvarujte se kontaktu produktu s očima a pokožkou. Po kontaktu s přípravkem si důkladně umyjte ruce. POKUD PRONIKNE DO OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování alespoň 15 minut. Zavolejte 112/záchrannou službu pro lékařskou pomoc. Informace pro zdravotnický personál/lékaře: Při kontaktu očí s alkalickými chemikáliemi (pH> 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová, by měly být na cestě k lékaři oči také opakovaně vyplachovány. PO POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je exponovaná osoba schopná polykat, dejte jí něco k pití. Nevyvolávejte zvracení. Zavolejte 112/záchrannou službu pro lékařskou pomoc. PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Okamžitě omyjte pokožku velkým množstvím vody. Poté svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a před dalším použitím jej vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM. nebo lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se objeví příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. Nepoužitý produkt nevypouštějte do země, vodních toků, do odpadních potrubí (přes umyvadla, toalety..) ani do kanalizace. Neskladujte při teplotě nad 35 °C. Skladovatelnost: 2 roky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepožívat. Biocidní účinné látky (PT2/SG): 6,93g/100g-8,53g/100g Kyselina peroxyoctová připravená z tetraacetyletylendiaminu (TAED) a peroxouhličitanu sodného; 15g/100g Tetraacetylethylendiamin (TAED) bílý a zelený (premix 80g/100g čistého TAED) (CAS: 10543-57-4), Peruhličitan sodný (CAS: 15630-89-4).

Podobné produkty