Obrázek Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 60 praní 3,6l

Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 60 praní 3,6l

Woolite
  • 60 p.dáv
Art. č.: 82-347962
259,00 Kč
1 p.dáv 4,31 Kč

Nebezpečí

Woolite Keratin Therapy na barevné prádlo. Tekutý prací přípravek s keratinem. VAROVÁNÍ. Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty