Obrázek Woolite Keratin Therapy Pro-Care tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

Woolite Keratin Therapy Pro-Care tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

Woolite
  • 45 p.dáv
Art. č.: 82-348025
349,90 Kč
1 p.dáv 7,77 Kč

Nebezpečí

Woolite Keratin Therapy Pro-Care na všechny druhy prádla. Tekutý prací přípravek s keratinem. VAROVÁNÍ. Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty