Obrázek Somat All in 1 Lemon & Lime tablety do automatické myčky na nádobí 90 x 17,6g

Somat All in 1 Lemon & Lime tablety do automatické myčky na nádobí 90 x 17,6g

Somat
  • 90 ks
Art. č.: 82-340911
679,90 Kč
1 ks 7,55 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty