Obrázek Savo Univerzální sprej 500ml

Savo Univerzální sprej 500ml

Savo
  • 500 ml
Art. č.: 82-304851
104,90 Kč
1 l 209,80 Kč

Nebezpečí

Nebezpečí
Savo Univerzální dezinfekční sprej. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli.

Podobné produkty