Obrázek Cif Krém Lemon 500ml

Cif Krém Lemon 500ml

Cif 
  • 500 ml
Art. č.: 82-211241
109,90 Kč
1 l 219,80 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

VAROVÁNÍ
Cif Cream Lemon krémový abrazivní čisticí přípravek. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty