Obrázek Savo prací gel na barevné prádlo 70W 3,5l

Savo prací gel na barevné prádlo 70W 3,5l

Savo
  • 70 p.dáv
BILLA Cena
Art. č.: 82-340008
819,00 Kč
1 p.dáv 11,70 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

VAROVÁNÍ
SAVO na barevné prádlo - prací gel. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4-isothiazo lin-3-on. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASÁŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Podobné produkty