Obrázek Savo Original Dezinfekce 2l

Savo Original Dezinfekce 2l

Savo
 • 2 l
Art. č.: 82-347821
159,90 Kč
1 l 79,95 Kč

Nebezpečí

Nebezpečí

SAVO Original

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Podobné produkty

 • Obrázek Cif Disinfect & Shine Univerzální dezinfekční sprej 750ml

  Cif Disinfect & Shine Univerzální dezinfekční sprej 750ml

  Cif
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně limetky Pure 500ml

  Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně limetky Pure 500ml

  Sanytol
  • 500 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 239,80 Kč
 • Obrázek Savo Original 1,2l

  Savo Original 1,2l

  Savo
  • 1 200 Mililitr
  104,90 Kč
  1 l 87,41 Kč
 • Obrázek Pronto Everyday Clean Multi Surface aerosol proti prachu limetka 250ml

  Pronto Everyday Clean Multi Surface aerosol proti prachu limetka 250ml

  Pronto
  • 250 Mililitr
  109,90 Kč
  1 l 439,60 Kč