Obrázek Savo Dezinfekce proti plísním pěna 450ml

Savo Dezinfekce proti plísním pěna 450ml

Savo
 • 450 Mililitr
Art. č.: 82-340779
144,90 Kč
1 l 322,00 Kč

Nebezpečí

SAVO Proti plísním pěna.

Nebezpečí
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM/lékaře. Obsahuje: chlornan sodný.

UPOZORNĚNÍ: Při používání výrobku noste rukavice. Sprejujte vždy směrem od obličeje. Vyhněte se kontaktu s očima. Nepoužívejte na kovy, chromované a lakované povrchy a linolea. Přípravek má silné bělicí účinky, proto na barevných či nasákavých površích vyzkoušejte účinek přípravku na malém, málo viditelném místě.

PRVNÍ POMOC: Při nadýchání, postiženého přesuňte na čerstvý vzduch. Při požití důkladně vypláchněte ústa vodou a nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc.

Podobné produkty

 • Obrázek Bref DeLuxe Delicate Magnolia tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref DeLuxe Delicate Magnolia tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  159,90 Kč
  1 kg 1 066,00 Kč
 • Obrázek Bref Power Aktiv Lemon tuhý WC blok 50g

  Bref Power Aktiv Lemon tuhý WC blok 50g

  Bref
  • 50 g
  45,90 Kč
  1 kg 918,00 Kč
 • Obrázek Bref Power Aktiv Pine & Lavender tuhý WC blok 4 x 50g

  Bref Power Aktiv Pine & Lavender tuhý WC blok 4 x 50g

  Bref
  • 200 g
  169,00 Kč
  1 kg 845,00 Kč
 • Obrázek Bref Perfume Switch soft lotus-fresh bamboo tuhý WC blok 3x50g

  Bref Perfume Switch soft lotus-fresh bamboo tuhý WC blok 3x50g

  Bref
  • 150 g
  159,90 Kč
  1 kg 1 066,00 Kč