Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně limetky Pure 500ml

Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně limetky Pure 500ml

Sanytol
  • 500 ml
Art. č.: 82-338149
119,90 Kč
1 l 239,80 Kč

Nebezpečí

VAROVÁNÍ: H319-Způsobuje vážné podráždění očí. P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin
denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Nepoživat. Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 5.5g/kg chloridu Didecyldimethylammonium (CAS: 7173-51-5).

Podobné produkty