Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně grapefruitu 500ml

Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně grapefruitu 500ml

Sanytol
  • 500 ml
Art. č.: 82-322459
99,90 Kč
1 l 199,80 Kč

Nebezpečí

UPOZORNĚNÍ: V případě aplikace na citlivé materiály proveďte nejdříve zkoušku na málo viditelné části. Nesměšujte s jinými čistícími prostředky. Kůže: Potřísněné místo omyjte mýdlem a vodou a ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Oči: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hod denně).
Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Podobné produkty