Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič s esenciálními oleji eukalyptem a mátou origins 500ml

Sanytol Dezinfekce univerzální čistič s esenciálními oleji eukalyptem a mátou origins 500ml

Sanytol
 • 500 Mililitr
Art. č.: 82-345688
129,90 Kč
1 l 259,80 Kč

Nebezpečí

VAROVÁNÍ: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P312 - PŘÍ POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsahuje: Biocidní aktivní látky (TP2-4/AL): 8.6 g/kg Lactic Acid, 9.6 g/kg Ethanol. Nepožívat.

Podobné produkty

 • Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně grapefruitu 500ml

  Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně grapefruitu 500ml

  Sanytol
  • 500 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 199,80 Kč
 • Obrázek Savo Dezinfekce proti plísním 500ml

  Savo Dezinfekce proti plísním 500ml

  Savo
  • 500 Mililitr
  144,90 Kč
  1 l 289,80 Kč
 • Obrázek Savo Víceúčelový čistič 700ml

  Savo Víceúčelový čistič 700ml

  Savo
  • 700 Mililitr
  134,90 Kč
  1 l 192,71 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně limetky Pure 500ml

  Sanytol Dezinfekce univerzální čistič vůně limetky Pure 500ml

  Sanytol
  • 500 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 239,80 Kč