Obrázek Sanytol Dezinfekce prací gel květinová svěžest 34 praní 1,70l

Sanytol Dezinfekce prací gel květinová svěžest 34 praní 1,70l

Sanytol
  • 34 p.dáv
Art. č.: 82-345054
439,00 Kč
1 p.dáv 12,91 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Nebezpečí: C10-16-alkylalkoholy, etoxylované, C10-16. H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293 /lékaře. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 24g/kg N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3- diamin (diamin) (CAS: 2372-82-9). Nepožívat.

Podobné produkty