Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 11 praní 11 x 25g (275g)

Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 11 praní 11 x 25g (275g)

PERSIL
 • 11 p.dáv
Art. č.: 82-328582
249,90 Kč
1 p.dáv 22,71 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek na barevné prádlo pro všechny typy praček. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel
  • 36 Kus
  349,00 Kč
  1 ks 9,69 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel
  • 36 Kus
  349,00 Kč
  1 ks 9,69 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 44 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 44 Praní

  Ariel
  • 44 Kus
  349,00 Kč
  1 ks 7,93 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 63 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 63 Praní

  Ariel
  • 63 p.dáv
  809,90 Kč
  1 p.dáv 12,85 Kč