Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 11 praní 11 x 25g (275g)

Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 11 praní 11 x 25g (275g)

Persil
 • 11 p.dáv
Art. č.: 82-328582
249,90 Kč
1 p.dáv 22,71 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek na barevné prádlo pro všechny typy praček. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 33 praní 462g

  Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 33 praní 462g

  Persil
  • 33 Kus
  299,90 Kč
  1 ks 9,08 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 13 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 13 Praní

  Ariel
  • 13 p.dáv
  229,00 Kč
  1 p.dáv 17,61 Kč
 • Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Universal předdávkovaný prací prostředek 26 praní 26 x 16,5g (429g)

  Persil Discs 4in1 Deep Clean Universal předdávkovaný prací prostředek 26 praní 26 x 16,5g (429g)

  Persil
  • 26 Kus
  699,00 Kč
  1 ks 26,88 Kč
 • Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 13 praní 13 x 16,5g (214,5g)

  Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 13 praní 13 x 16,5g (214,5g)

  Persil
  • 13 Kus
  369,00 Kč
  1 ks 28,38 Kč