Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

PERSIL
 • 28 p.dáv
Art. č.: 82-327690
699,00 Kč
1 p.dáv 24,96 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek na barevné prádlo pro všechny typy praček. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Power Caps Deep Clean Universal koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 46 praní 644g

  Persil Power Caps Deep Clean Universal koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 46 praní 644g

  PERSIL
  • 46 Kus
  849,00 Kč
  1 ks 18,45 Kč
 • Obrázek Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 46 praní 644g

  Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 46 praní 644g

  PERSIL
  • 46 Kus
  719,00 Kč
  1 ks 15,63 Kč
 • Obrázek Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 13 praní 182g

  Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 13 praní 182g

  PERSIL
  • 13 Kus
  249,90 Kč
  1 ks 19,22 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel
  • 26 p.dáv
  449,90 Kč
  1 p.dáv 17,30 Kč