Obrázek Lovela Baby Tekutý prací přípravek na barevné prádlo 50 praní 4,5l

Lovela Baby Tekutý prací přípravek na barevné prádlo 50 praní 4,5l

Lovela
  • 50 p.dáv
Art. č.: 82-347970
529,00 Kč
1 p.dáv 10,58 Kč

Nebezpečí

Lovela BABY Tekutý prací přípravek na barevné prádlo. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘÍ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty