Obrázek Jar Active Foam Na Mytí Nádobí S Okamžitou Pěnou Náplň 375ml

Jar Active Foam Na Mytí Nádobí S Okamžitou Pěnou Náplň 375ml

Jar
  • 375 ml
BILLA Cena
Art. č.: 82-327823
139,90 Kč
1 l 373,06 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Podobné produkty