Obrázek Finish Regular leštidlo 400ml + sůl do myčky 1,5kg

Finish Regular leštidlo 400ml + sůl do myčky 1,5kg

Art. č.: 82-347960
134,90 Kč
1 ks 134,90 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

NEBEZPEČÍ
Finish leštidlo - Regular. Nebezpečná složka: isotridekanol, ethoxylovaný. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Finish sůl do myčky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Podobné produkty