Obrázek Finish Lemon & Lime osvěžovač do myčky 60 mytí 4ml

Finish Lemon & Lime osvěžovač do myčky 60 mytí 4ml

Art. č.: 82-245692
149,90 Kč
1 ks 149,90 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Finish osvěžovač do myčky Lemon & Lime. VAROVÁNÍ. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nebezpečná složka: a,a,4-trimethylcyklohexylmethyl-acetát. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽĺ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 3-(p-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropion-aldehyd; hexanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty