Obrázek Domestos Power Fresh Ocean Fresh dezinfekční WC gel 700ml

Domestos Power Fresh Ocean Fresh dezinfekční WC gel 700ml

Domestos
 • 700 Mililitr
Art. č.: 82-302145
39,90 Kč
1 l 57,00 Kč

Nebezpečí

Nemíchejte s jinými výrobky

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte pouze v toaletě. Důkladně spláchněte.

NEBEZPEČÍ
DOMESTOS TOTAL HYGIENE OCEAN FRESH. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte.

Obsahuje: kyselina amidosírová, peroxid vodíku.

Podobné produkty

 • Obrázek Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna 750ml

  Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna 750ml

  Cillit Bang
  • 750 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 199,86 Kč
 • Obrázek Sanytol Dezinfekce čistič koupelny vůně eukalyptu 500ml

  Sanytol Dezinfekce čistič koupelny vůně eukalyptu 500ml

  Sanytol
  • 500 Mililitr
  79,90 Kč
  1 l 159,80 Kč
 • Obrázek Ecover WC čistič s vůní Oceán.

  Ecover WC čistič s vůní Oceán.

  Ecover
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč
 • Obrázek FREDY gelový čistič odpadů 540g

  FREDY gelový čistič odpadů 540g

  Fredy
  • 540 g
  83,90 Kč
  1 kg 155,37 Kč