Obrázek Corega Dvojitá síla čisticí tablety pro rychlé a důkladné čištění zubní náhrady, 36 ks

Corega Dvojitá síla čisticí tablety pro rychlé a důkladné čištění zubní náhrady, 36 ks

Corega
  • 36 ks
Art. č.: 82-357464
199,90 Kč
1 ks 5,55 Kč

Nebezpečí

UPOZORNĚNÍ
Nevkládejte tablety do úst ani vzniklým roztokem ústa nevyplachujte. Roztok nepijte ani nepoužívejte jako ústní vodu. Při manipulaci s tabletami nebo roztokem se nedotýkejte úst ani očí. Nepoužívejte přípravek, pokud máte alergii na některou ze složek.
Uchovávejte mimo dosah dětí nebo osob, které by mohly tablety nebo roztok náhodně požít. PO POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. PŘI PODRÁŽDĚNÍ: Přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje mátový olej a subtilisin, který může způsobovat alergickou reakci. Uchovávejte na suchém a chladném místě.

Podobné produkty