Obrázek Coccolino Care prací gel Bílé prádlo 60w

Coccolino Care prací gel Bílé prádlo 60w

Coccolino
  • 60 p.dáv
Art. č.: 82-347810
279,00 Kč
1 p.dáv 4,65 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Po použití si opláchněte ruce

COCCOLINO CARE BÍLÉ PRÁDLO
TEKUTÝ PRACÍ PŘÍPRAVEK

VAROVÁNÍ

Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazený a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsahuje 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4 isothiazolin-3-on.

Podobné produkty