Obrázek Ariel + Complete Fiber Protection All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 20 Praní

Ariel + Complete Fiber Protection All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 20 Praní

Ariel
  • 20 p.dáv
Art. č.: 82-351148
499,00 Kč
1 p.dáv 24,95 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Delta-Damascone, 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty