Obrázek ALEX Čistič extra péče na dřevo s vůní Magic Wood 750ml

ALEX Čistič extra péče na dřevo s vůní Magic Wood 750ml

Alex
  • 750 ml
Art. č.: 82-237520
105,90 Kč
1 l 141,20 Kč

Nebezpečí

Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah děti. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí. Vyhledejte lékařskou pomoc. Nepožívat. www.info.acmarca.com.

Podobné produkty