Obrázek Savo na podlahy Dřevo a laminát 750ml

Savo na podlahy Dřevo a laminát 750ml

Savo
  • 750 ml
Art. č.: 82-285497
99,90 Kč
1 l 133,20 Kč

Nebezpečí

VAROVÁNÍ

SAVO Podlahy a povrchy Dřevo a laminát
Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on: 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty