Obrázek Somat All in 1 Extra Lemon & Lime tablety do automatické myčky na nádobí 100 x 17,6g (1760g)

Somat All in 1 Extra Lemon & Lime tablety do automatické myčky na nádobí 100 x 17,6g (1760g)

Somat
  • 100 ks
Art. č.: 82-348302
749,00 Kč
1 ks 7,49 Kč

Nebezpečí

Sáček důkladně zavřete

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Tablety do automatické myčky na nádobí. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty