Obrázek Sanytol Dezinfekce čistič kuchyně vůně citrónu 500ml

Sanytol Dezinfekce čistič kuchyně vůně citrónu 500ml

Sanytol
  • 500 ml
Art. č.: 82-271217
89,90 Kč
1 l 179,80 Kč

Nebezpečí

VAROVÁNÍ: H319-Způsobuje vážné podráždění očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nepožívat. Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 3g/Kg chloridu Didecyldimethylammonium (CAS: 7173-51-5).

Podobné produkty