Obrázek Sanytol Dezinfekce čistič koupelny vůně eukalyptu 500ml

Sanytol Dezinfekce čistič koupelny vůně eukalyptu 500ml

Sanytol
  • 500 ml
Art. č.: 82-285473
89,90 Kč
1 l 179,80 Kč

Nebezpečí

VAROVÁNÍ: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nepožívat. Biocidní účinná látka (PT2/AL): 5,5 g/kg dodecyl(dimethyl)amonium-chlorid (CAS: 7173-51-5).

Podobné produkty