Obrázek Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 13 praní 182g

Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 13 praní 182g

PERSIL
 • 13 Kus
Art. č.: 82-342047
249,90 Kč
1 ks 19,22 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Používejte se suchýma rukama

Koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek na barevné prádlo pro všechny typy praček. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Universal Power Bars univerzální prací prostředek tuhý 30 praní 30 x 29,5g (885g)

  Persil Universal Power Bars univerzální prací prostředek tuhý 30 praní 30 x 29,5g (885g)

  PERSIL
  • 30 p.dáv
  269,00 Kč
  1 p.dáv 8,96 Kč
 • Obrázek PERSIL ECO POWER BARS prací tablety 12 praní, 354g

  PERSIL ECO POWER BARS prací tablety 12 praní, 354g

  PERSIL
  • 12 p.dáv
  149,90 Kč
  1 p.dáv 12,49 Kč
 • Obrázek Persil Power Caps Deep Clean Universal koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 33 praní 462g

  Persil Power Caps Deep Clean Universal koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 33 praní 462g

  PERSIL
  • 33 Kus
  699,00 Kč
  1 ks 21,18 Kč
 • Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  PERSIL
  • 28 p.dáv
  699,00 Kč
  1 p.dáv 24,96 Kč