Obrázek Glade Gel Levandule 150g

Glade Gel Levandule 150g

Glade
  • 150 g
BILLA Cena
Art. č.: 82-349430
76,90 Kč
1 kg 512,66 Kč

Nebezpečí

Může dráždit oči. Může způsobit podráždění kůže.

Varování

Při nadýchání - odveďte postiženého na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí - okamžitě proplachujte proudem vody cca 10 min a při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží - umyjte mýdlem a vodou.
Při požití - vypláchněte ústa vodou

napijte se vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Podobné produkty