Obrázek Domestos Power 5 Lavender WC blok 2 x 55g

Domestos Power 5 Lavender WC blok 2 x 55g

Art. č.: 82-313615
139,90 Kč
1 kg 1 271,81 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

NEBEZPEČÍ

Domestos Power 5 Lavender tuhý WC blok: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 4-tert-butylcyklohexyl-acetát, linalool, 2-(fenylmethylen)-heptanal, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-nafty)ethan-1-on, 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové; dodecyl sulfát sodný, etoxylované alkoholy.

Podobné produkty

 • Obrázek Domestos Aroma Lux Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok 3 x 55g

  Domestos Aroma Lux Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok 3 x 55g

  Domestos
  • 165 g
  194,90 Kč
  1 kg 1 181,21 Kč
 • Obrázek Bref Spa Moments Serenity tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref Spa Moments Serenity tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  174,90 Kč
  1 kg 1 166,00 Kč
 • Obrázek Domestos Power Fresh Lime Fresh dezinfekční WC gel 700ml

  Domestos Power Fresh Lime Fresh dezinfekční WC gel 700ml

  Domestos
  • 700 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 142,71 Kč
 • Obrázek Domestos Power Fresh Floral Fresh dezinfekční WC gel 700ml

  Domestos Power Fresh Floral Fresh dezinfekční WC gel 700ml

  Domestos
  • 700 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 142,71 Kč