Obrázek Coccolino Care Sensitive tekutý prací přípravek 43 praní 1,72l

Coccolino Care Sensitive tekutý prací přípravek 43 praní 1,72l

Coccolino
  • 43 p.dáv
Art. č.: 82-347811
599,00 Kč
1 p.dáv 13,93 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Po použití si opláchněte ruce

VAROVÁNÍ
Coccolino Care Sensitive
TEKUTÝ PRACÍ PŘÍPRAVEK
Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)fenol, 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4-isothia- zolin-3-on. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Podobné produkty