Obrázek Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna 750ml

Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna 750ml

Art. č.: 82-349681
149,90 Kč
1 l 199,86 Kč

Nebezpečí

VAROVÁNÍ.

Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty