Obrázek Bref Power Aktiv Gel WC čistič Flower 700ml

Bref Power Aktiv Gel WC čistič Flower 700ml

Bref
  • 700 ml
Art. č.: 82-314716
69,90 Kč
1 l 99,85 Kč

Nebezpečí

BREF POWER AKTIV GEL FLOWER. Kapalný WC čistič. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Nesměšujte s jinými čisticími přípravky! Nesměšujte s čističi obsahujícími chlor (mohou se uvolňovat nebezpečné plyny)!

Bezpečnostní varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Podobné produkty