Obrázek BILLA Dezinfekční gel na ruce s aloe vera 50ml

BILLA Dezinfekční gel na ruce s aloe vera 50ml

BILLA
  • 50 ml
Art. č.: 82-335148
39,90 Kč
1 l 798,00 Kč

Nebezpečí

Obsahuje Ethanol (45g/100g), Propan-2-ol (10g/100g).

VAROVÁNÍ. Hořlavá kapalina a páry, Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Podobné produkty