Obrázek BILLA Dezinfekční gel na ruce s aloe vera 100ml

BILLA Dezinfekční gel na ruce s aloe vera 100ml

BILLA
  • 100 ml
Art. č.: 82-337434
69,90 Kč
1 l 699,00 Kč

Nebezpečí

Obsahuje Ethanol (45 g/100 g), Propan-2-ol (10 g/100 g).

VAROVÁNÍ. Hořlavá kapalina a páry, Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Podobné produkty