Obrázek Astrid Repelent spray pro děti 150ml

Astrid Repelent spray pro děti 150ml

Astrid
  • 150 ml
Art. č.: 82-337337
179,90 Kč
1 l 1 199,33 Kč

Nebezpečí

Bezpečností upozornění: Varování. Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě dejte postiženému napít vody (nanejvýš 2 sklenice). Konzultujte lékaře.

Typ složení: Repelent ve spreji na bázi alkoholu.

Účinná látka: Ethyl-butylacetylaminopropionát (IR3535®) 200 g/kg.

Podobné produkty