Obrázek Astrid Repelent spray pro děti 150ml

Astrid Repelent spray pro děti 150ml

Astrid
 • 150 Mililitr
Art. č.: 82-337337
179,90 Kč
1 l 1 199,33 Kč

Nebezpečí

Bezpečností upozornění: Varování. Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě dejte postiženému napít vody (nanejvýš 2 sklenice). Konzultujte lékaře.

Typ složení: Repelent ve spreji na bázi alkoholu.

Účinná látka: Ethyl-butylacetylaminopropionát (IR3535®) 200 g/kg.

Podobné produkty

 • Obrázek Astrid Repelent spray odpuzovač hmyzu 150ml

  Astrid Repelent spray odpuzovač hmyzu 150ml

  Astrid
  • 150 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 999,33 Kč
 • Obrázek Diffusil repelent 100ml

  Diffusil repelent 100ml

  Diffusil
  • 100 Mililitr
  69,90 Kč
  1 l 699,00 Kč
 • Obrázek Biolit aerosol 400ml

  Biolit aerosol 400ml

  Biolit
  • 400 Mililitr
  79,90 Kč
  1 l 199,75 Kč