Obrázek Astrid Repelent spray odpuzovač hmyzu 150ml

Astrid Repelent spray odpuzovač hmyzu 150ml

Astrid
 • 150 Mililitr
Art. č.: 82-337338
149,90 Kč
1 l 999,33 Kč

Nebezpečí

Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 2 let. U dětí od 2 do 12 let používejte nejvýše jednou denně a vyhněte se při tom aplikaci přímo na ruce dítěte. U dětí od 12 let a dospělých používejte nejvýše dvakrát denně. Aplikaci na děti provádí pouze dospělý, děti nad 12 let mohou repelent používat pod dohledem dospělých. Zabraňte přímému zasažení očí a rtů. Nepoužívejte jinak než podle návodu. Přípravek není určen k průmyslovému nebo profesionálnímu použití.

Nebezpečí
Bezpečnostní upozornění: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Typ složení: Repelent na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET.

Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (N,N-diethyl-3-methylbenzamid) 195 g/kg.

Obsahuje d-limonen a citral. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Biolit Plus strojek 21ml

  Biolit Plus strojek 21ml

  Biolit
  • 31 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 3 867,74 Kč
 • Obrázek Biolit Past proti potravinovým molům 3ks

  Biolit Past proti potravinovým molům 3ks

  Biolit
  • 3 Kus
  79,90 Kč
  1 ks 26,63 Kč
 • Obrázek Biolit Plus náplň 21ml

  Biolit Plus náplň 21ml

  Biolit
  • 31 Mililitr
  109,90 Kč
  1 l 3 545,16 Kč
 • Obrázek Biolit Plus aerosol 400ml

  Biolit Plus aerosol 400ml

  Biolit
  • 400 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 249,75 Kč