Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 44 Praní

Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 44 Praní

Ariel
  • 44 ks
Super cena
Art. č.: 82-345137
399,90 Kč
1 ks 9,08 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Delta-Damascone, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Tetrahydrolinalool, Methylundecanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty