Obrázek Ambi Pur Spring Awakening Osvěžovač Vzduchu 300 ml

Ambi Pur Spring Awakening Osvěžovač Vzduchu 300 ml

Ambi Pur
  • 300 ml
Art. č.: 82-326213
169,90 Kč
1 l 566,33 Kč

Nebezpečí

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Používejte pouze v souladu s návodem na použití. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. 5 % hmotnosti náplně je hořlavých. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Po použití vyvětrejte místnost.

Podobné produkty