Obrázek Ambi Pur Bathroom Osvěžovač Vzduchu, Bojuje S Pachy A Osvěžuje, Spring Awakening  ks

Ambi Pur Bathroom Osvěžovač Vzduchu, Bojuje S Pachy A Osvěžuje, Spring Awakening ks

Ambi Pur
  • 7,5 ml
Art. č.: 82-345093
119,90 Kč
1 l 15 986,66 Kč

Nebezpečí

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Po použití vyvětrejte místnost. Obal a bezpečnostní pokyny uschovejte, dokud se výrobek nespotřebuje.

Podobné produkty