Obrázek Alex Renovátor nábytku proti prachu antistatický s vůní limetky 400ml

Alex Renovátor nábytku proti prachu antistatický s vůní limetky 400ml

ALEX
 • 400 ml
Art. č.: 82-300712
99,90 Kč
1 l 249,75 Kč

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ: Obsahuje: heptan, isohexan, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zamezte vdechování par. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, Tel. 224 919 293 nebo 224 915 402.

Podobné produkty

 • Obrázek Savo na podlahy Dřevo a laminát 750ml

  Savo na podlahy Dřevo a laminát 750ml

  Savo
  • 750 ml
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč