Obrázek Air Wick Essential Oils Tekutá náplň do elektrického přístroje levandule 19ml

Air Wick Essential Oils Tekutá náplň do elektrického přístroje levandule 19ml

Air wick
 • 19 Mililitr
Art. č.: 82-347952
129,90 Kč
1 l 6 836,84 Kč

Nebezpečí

PŘEČTĚTE SI TEXT O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A UCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. PŘED ODSTRANĚNÍM NEBO VLOŽENÍM NÁHRADNÍ NÁPLNĚ OSVĚŽOVAČ VŽDY VYJMĚTE Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEUMISŤUJTE DO PROSTORŮ, VE KTERÝCH BY BYL OSVĚŽOVAČ VYSTAVEN TVRDÝM NÁRAZŮM. Nepoužívejte osvěžovač společně s prodlužovacími kabely nebo adaptéry s více zásuvkami. Pouze pro vnitřní použití. UCHOVÁVEJTE VE VZPŘÍMENÉ POLOZE. Na přípravek nesahejte mokrýma rukama, nepoužívejte kovové předměty. Nepoužívejte nepřetržitě - na noc přípravek vypínejte. Při použití nechte nad a okolo osvěžovače prostor 50 cm. Nezakrývejte ani neblokujte průchod vzduchu do osvěžovače. Bez vhodného větrání nepoužívejte v malých a stísněných prostorech s domácími mazlíčky. Neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního svitu. Nepokládejte na leštěné, barvené nebo plastové povrchy. POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ PŘÍSTROJ AIR WICK. ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ. Zařízení nesmějí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi.
Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

VAROVÁNÍ
Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje - Levandule. Nebezpečné složky: cineol; a-hexylcinnamaldehyd; linalool; kumarin; linalyl-acetát. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje d-limonen, 2,6-dimethylhept-5-enal, pinen, eugenol, piperonal, 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, 7-(methylethyl)-2H, 4H-benzo[b]1,4-dioxepin-3-on, methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoát. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Glade gel ocean adventure 180g

  Glade gel ocean adventure 180g

  Glade
  • 180 g
  109,90 Kč
  1 kg 610,55 Kč
 • Obrázek Glade Sensual Sandalwood & Jasmine vonný gel do koupelny 180g

  Glade Sensual Sandalwood & Jasmine vonný gel do koupelny 180g

  Glade
  • 180 g
  129,90 Kč
  1 kg 721,66 Kč
 • Obrázek Air Wick Essential Oils Tekutá náplň do elektrického přístroje magnolie a květy třešní 19ml

  Air Wick Essential Oils Tekutá náplň do elektrického přístroje magnolie a květy třešní 19ml

  Air wick
  • 19 Mililitr
  129,90 Kč
  1 l 6 836,84 Kč
 • Obrázek Ambi Pur Bathroom Cotton Fresh Osvěžovač Vzduchu 2 X

  Ambi Pur Bathroom Cotton Fresh Osvěžovač Vzduchu 2 X

  Ambi Pur
  • 15 Mililitr
  179,90 Kč
  1 l 11 993,33 Kč