Obrázek Air Wick elektrický osvěžovač vzduchu - strojek a náplň - Jemný satén a měsíční lilie 19ml

Air Wick elektrický osvěžovač vzduchu - strojek a náplň - Jemný satén a měsíční lilie 19ml

Art. č.: 82-347953
179,90 Kč
1 l 9 468,42 Kč

Nebezpečí

PŘEČTĚTE SI TEXT O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A UCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. PŘED ODSTRANĚNÍM NEBO VLOŽENÍM NÁHRADNÍ NÁPLNĚ OSVĚŽOVAČ VŽDY VYJMĚTE Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEUMISŤUJE DO PROSTORŮ, VE KTERÝCH BY BYL OSVĚŽOVAČ VYSTAVEN TVRDÝM NÁRAZŮM. Nepoužívejte osvěžovač společně s prodlužovacími kabely nebo adaptéry s více zásuvkami. Pouze pro vnitřní použití. UCHOVÁVEJTE VE VZPŘÍMENÉ POLOZE. Na přípravek nesahejte mokrýma rukama, nepoužívejte kovové předměty. Nepoužívejte nepřetržitě - na noc přípravek vypínejte. Při použití nechte nad a okolo osvěžovače prostor 50 cm. Nezakrývejte ani neblokujte průchod vzduchu do osvěžovače. Bez vhodného větrání nepoužívejte v malých a stísněných prostorech s domácími mazlíčky. Neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního svitu. Nepokládejte na leštěné, barvené nebo plastové povrchy. POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ PŘÍSTROJ AIR WICK. ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ. Zařízení nesmějí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi.

VAROVÁNÍ
Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje - Jemný satén a měsíční lilie. Nebezpečné složky: linalool; α-hexylcinnamaldehyd; isoeugenol. Můževyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje benzyl-salicylát, citral, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8- tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, d- limonen, 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, kumarin, 3-(4-isobutyl-2-methylfenyl)propanal, linalyl-acetát, 2-(3,5-dimethylhex-3-en-2- yloxy)-2-methylpropyl cyklopropankarboxylát, Citrus aurantium bergamia fruit oil, Citrus limon fruit oil, cinnamaldehyd, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Podobné produkty