Obrázek Woolite Keratin Therapy Mix Color tekutý prací přípravek 30 praní 1,8l

Woolite Keratin Therapy Mix Color tekutý prací přípravek 30 praní 1,8l

Woolite
  • 30 p.dáv
BILLA Cena
Art. č.: 82-327989
279,90 Kč
1 p.dáv 9,33 Kč

Nebezpečí

Woolite Keratin Therapy na barevné prádlo. Tekutý prací přípravek s keratinem. VAROVÁNÍ. Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty