Obrázek Finish Čistič myčky 2 x 250ml

Finish Čistič myčky 2 x 250ml

Finish
  • 500 ml
BILLA Cena
Art. č.: 82-253824
195,90 Kč
1 l 391,80 Kč

Nebezpečí

Finish čistič myčky - Regular. NEBEZPEČÍ. Nebezpečná složka: isotridekanol, ethoxylovaný. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽĺ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Podobné produkty