Obrázek Domestos Power 5 Pink Magnolia WC blok 2 x 55g

Domestos Power 5 Pink Magnolia WC blok 2 x 55g

Domestos
 • 110 Kus
Art. č.: 82-313614
119,90 Kč
1 ks 1,09 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

NEBEZPEČÍ

Domestos Power 5 Pink Magnolia tuhý WC blok: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 3,7-dimethyl-3-oktanol, 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol, linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové; dodecyl sulfát sodný, etoxylované alkoholy.

Podobné produkty

 • Obrázek Bref Color Aktiv Eucalyptus tuhý WC blok 2 x 50g

  Bref Color Aktiv Eucalyptus tuhý WC blok 2 x 50g

  Bref
  • 100 g
  119,90 Kč
  1 kg 1 199,00 Kč
 • Obrázek Bref Power Aktiv Gel Lemon kapalný WC čistič 700ml

  Bref Power Aktiv Gel Lemon kapalný WC čistič 700ml

  Bref
  • 700 Mililitr
  95,90 Kč
  1 l 137,00 Kč
 • Obrázek Bref Power Aktiv Gel Flower kapalný WC čistič 700ml

  Bref Power Aktiv Gel Flower kapalný WC čistič 700ml

  Bref
  • 700 Mililitr
  95,90 Kč
  1 l 137,00 Kč
 • Obrázek Domestos Power 5 Ocean tuhý WC blok 3 x 55g

  Domestos Power 5 Ocean tuhý WC blok 3 x 55g

  Domestos
  • 165 g
  184,90 Kč
  1 kg 1 120,60 Kč